A- A A+

Ringkasan Eksekutif Rancangan Pengurusan Hutan

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Pengurusan Hutan merupakan peta jalan (road map) memandu pemilik atau pengurus hutan untuk mengurus kawasan hutan, sumber hutan berserta sumbangan semasanya ke halatuju atau tahap yang dicita-citakan. Sumber hutan merangkumi biodiversiti iaitu flora, fauna dan jenis ekosistem dan termasuk sumber asli seperti air dan tanah. Halatuju atau tahap yang dicita-citakan juga merangkumi pembangunan sosial-ekonomi (eg. industri perhutanan dan pembuatan berasas kayu) dan kestabilan alam sekitar (eg. bekalan air mentah, kawalan banjir dan iklim stabil). 

Rancangan Pengurusan Hutan bagi tahun 2016 – 2025 menyediakan rancangan strategik pengurusan hutan yang mengenalpasti aktiviti/program/tindakan dirancang dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan objektif Rancangan Pengurusan Hutan 2016 - 2025 (RPH 2016 - 2025). Matlamat dan objektif RPH 2016 - 2025 adalah seperti berikut:

Matlamat

·         Mengurus sumber hutan dan industri perhutanan secara mapan untuk kepentingan ekonomi, alam sekitar, sosial dan biodiversiti.

Objektif

1.      Mengekalkan sumbangan sektor perhutanan kepada sosial-ekonomi.

2.      Meningkatkan pembangunan industri pembuatan produk hiliran berasas kayu dan bukan kayu.

3.      Membangunkan sumber kayu utama adalah daripada ladang hutan.

4.      Menangani isu penyahan dan degradasi Hutan Simpan Kekal (HSK), kehilangan serta berkurangan biodiversiti dan impak alam sekitar.

5.      Menaikan imej sektor perhutanan.

6.      Menggalakan penglibatan orang awam, NGO dan institusi pengajian tinggi dalam aktiviti/program perhutanan.  

7.      Memperkemas dan menyelaras pelaksanaan polisi, perundangan, peraturan dan pentadbiran antara agensi kerajaan. 

8.      Meningkat keberkesanan pengurusan dan pentadbiran hutan, sumber hutan dan industri perhutanan.

 

Dokumen RPH 2016 - 2025  ini mengandungi maklumat asas Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan (JPNK), persekitaran fizikal seperti kawasan hutan, sumber hutan, geologi, iklim, guna tanah, industri perhutanan dan sosial-ekonomi. Pencapaian RPH terdahulu juga turut dibincangkan.

Dokumen ini juga menyenaraikan kekangan, masalah, halaju dan kejayaan dalam mengurus hutan, sumber hutan dan industri perhutanan secara mapan. Berdasarkan maklumat ini dan maklumat asas di atas dirumuskan matlamat, objektif dan aktiviti/program/tindakan RPH 2016 - 2025. Turut disediakan adalah strategi pelaksanaan RPH 2016 - 2025. Strategi pelaksanaan bermaksud aktiviti dalaman organisasi (Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan) dalam mentadbir dan mengurus pelaksanaan RPH 2016 - 2025. Proses ini kritikal bagi memastikan RPH 2016 - 2025 dilaksanakan mengikut cadangan, jadual serta dipantau kemajuan pelaksanaannya, mengenalpasti kekangan dan masalah pelaksanaan dan sentiasa memaklumkan kepada semua kakitangan akan kandungan RPH 2016 - 2025.

Sebanyak 133 aktiviti/program/tindakan dirancang dilaksanakan dalam RPH 2016 - 2025. Anggaran jumlah kos adalah RM517.63 juta dimana sumber daripada Kerajaan Negeri sebanyakRM140.51 juta (27.15%), lain-lain agensi persekutuan sebanyak RM98,000.00 (0.02%), lain-lain agensi negeri sebanyak RM RM260,000.00 (0.05%), industri , NGO dan institusi sebanyak RM13.66 juta (2.64%) dan Swasta (ladang hutan) sebanyak RM363.10 juta (70.15%). Anggaran jumlah pendapatan adalah sebanyak RM1048.52 juta. Peratus jumlah kos kepada Kerajaan Negeri dibandingkan dengan pendapatan adalah sebanyak 13.40%. Jadual 1 menunjukan anggaran perbelanjaan dan pendapatan bagi tempoh RPH 2016 - 2025.

Rancangan Pengurusan Hutan 2016 - 2025 Negeri Kelantan disediakan oleh kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan dengan kerjasama staf Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui penerangan, bengkel dan perbincangan, dimana staf Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan bertindak sebagai pemudah cara dan fasilitator. Dengan kata lain, RPH 2016 - 2025 merupakan rancangan pengurusan hutan kakitangan pelbagai peringkat Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan.  

 

Jadual 1

Ringkasaan Perbelanjaan dan Pendapatan

Rancangan Pengurusan Hutan Negeri Kelantan 2016 – 2025

Kewangan

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Pendapatan (RM juta)

58.56

61.743

69.583

92.928

99.378

108.678

127.31

135.2

142.444

152.692

Kos (RM juta)

[Aktiviti/Program/Tindakan]

42.820

45.094

56.364

58.676

57.034

38.575

36.381

38.139

35.611

38.056

Kos Pentadbiran JPNK (RM juta)

6.18

6.366

6.566

6.754

6.956

7.165

7.379

7.601

7.829

8.064

Jumlah Kos (RM juta)

49.00

51.46

62.93

65.43

63.99

45.74

43.76

45.74

43.44

46.12

Sumber Perbelanjaan

a.         JPNK (RM juta)

2.87

6.68

7.93

8.27

8.66

7.42

7.25

6.98

6.60

7.00

b.        Agensi persekutuan (RM)

0

6,000

62,000

6,000

2,000

6,000

2,000

6,000

2,000

6,000

c.         Agensi negeri lain  (RM)

0

40,000

20,000

40,000

20,000

40,000

20,000

40,000

20,000

20,000

d.         Industri/NGO/Institusi(RM juta)

0

2.38

0.43

2.44

0.43

2.44

0.43

2.44

0.31

2.36

e.         Swasta (Ladang hutan) (RM juta)

39.95

35.99

47.92

47.92

47.92

28.68

28.68

28.68

28.68

28.68

 

Penekanan yang diberi dalam RPH 2016 - 2025 adalah aspek pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dan sumber hutan serta alam sekitar dan biodiversiti, meningkatkan pengurusan dan pentadbiran hutan yang lebih berkesan dari aspek kos, melibatkan masyarakat dalam aktiviti pemuliharaan dan pemeliharaan hutan, merancang pengeluaran kayu negeri utama daripada ladang hutan, merancang pembangunan industri pembuatan berasas kayu serta bukan kayu khususnya ladang hutan dan memberi perhatian terhadap sumbangan industri perhutanan kepada keperluan sosial-ekonomi dan meningkatkan keberkesanan menangani isu penerokaan haram dan kilang haram. Turut diberi perhatian adalah menggalakan aktiviti/program pendidikan, penyelidikan dan ekopelancongan berasaskan hutan dalam HSK, dan mempelbagaikan hasil pendapatan baru berasaskan hutan seperti perdagangan karbon. Aktiviti/program untuk pembangunan kapasiti dan modal insan serta infrastruktur dan logistik juga dikenalpasti bagi menyediakan tenaga kerja yang cekap dan kemudahan yang mencukupi.       

Pendekatan pengurusan usaha sama (collaborative management) iaitu  dengan melibatkan orang awam, NGO, institusi pengajian tinggi dan swasta dalam melaksanakan aktiviti/program khususnya program yang berbentuk masyarakat, pendidikan, penyelidikan dan ekopelancongan serta ekopendidikan berasaskan hutan dirancang dalam RPH 2016 - 2025.  

Memandangkan JPNK adalah sebuah agensi dibawah Kerajaan Negeri dan hutan pula milik Kerajaan Negeri sepenuhnya, maka kejayaan RPH 2016 - 2025 sangat dipengaruhi oleh sokongan Kerajaan Negeri dan agensi dibawah pentadbirannya. Pelaksanaan sepenuhnya aktiviti/program/tindakan adalah kritikal bagi menjamin sumbangan industri perhutanan kepada sosial-ekonomi berterusan khususnya untuk pembangunan aktiviti ekonomi berasaskan industri pembuatan produk hiliran, mewujudkan peluang pekerjaan dan terus menjadi antara sumber pendapatan utama negeri. Kejayaan melaksanakan RPH 2016 - 2025 juga membuktikan bahawa negeri Kelantan komited dalam melihara dan memulihara biodiversiti dan kestabilan alam sekitar melalui amalan pengurusan hutan secara berkekalan (SFM) dan pengekalan keluasan HSK. Kejayaan melaksanakan RPH 2016 - 2025 sepenuhnya diperlukan untuk menyokong matlamat RPH 2016 - 2025 iaitu ‘mengurus sumber hutan dan industri perhutanan secara mapan untuk kepentingan ekonomi, alam sekitar, sosial dan biodiversiti’.

 

Search